عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:10074
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1358/07/2
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1358/6/12

تصويب نامه در باره تغير نام بندر شاه به بندر تركمن

هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 12/6/58 بنا به پيشنهاد شماره 53/7475 مورخ 1358/6/11 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند:
نام شهروبخش بندر شاه تابع شهرستان گرگان استان مازندران به بندر ترکمن تعيير يابد.


روابــــط صریـــــــــح