عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1353/12/18

‌ماده 9 ـ

در صورتي كه مرتكب جرايم مندرج در اين قانون بيش از پانزده سال و كمتر از هيجده سال تمام داشته و مجازات اصلي جرم اعدام يا‌حبس ابد باشد دادگاه مي‌تواند او را با رعايت ماده 33 قانون مجازات عمومي‌تا پانزده سال حبس محكوم نمايد.


روابــــط صریـــــــــح