عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7960
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/3/6
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/2/21

تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس

‌مجلس شوراي ملي به موجب ماده 46 قانون بانكي و پولي مصوب هفتم خرداد ماه 1339 كميسيونهاي مشترك مجلسين آقايان دكتر محمدعلي رشتي‌ و نادر اديب‌سميعي نمايندگان مجلس شوراي ملي را به‌سمت نظار اندوخته اسكناس براي مدت يك سال انتخاب كرده است.


روابــــط صریـــــــــح