عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7960
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/3/6
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/2/18

تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس

مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه هجدهم ارديبهشت ماه 1351 باستناد ماده 46 قانون بانكي و پولي كشور مصوب هفتم خرداد ماه 1339 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين جنابان آقايان سناتور ابراهيم پارسا و سناتور حسين‌دها را به سمت نظار اندوخته اسكناس انتخاب كرده است.

‌‌‌‌‌