عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8185
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/12/7
مصوبه‌‌ وزير كشور در تاریخ 1351
مصوبه‌‌ وزير دادگستري در تاریخ 1351/1/1

اصلاح بند 3 ماده 22 آئين نامه راهنمايي و رانندگي

نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي بند 3 ماده 22 آئين نامه راهنمايي و رانندگي به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1. سن 18 سال تمام.
2. قبول شدن در آزمايش آئين نامه کتبي يا شفاهي با رعايت تبصره بند هفتم از ماده 22 آئين نامه راهنمايي و رانندگي.
3. قبول شدن در امتحان مخصوص رانندگي تراکتور چرخ لاستيکي
4. ارائه برگ گواهي صلاحيت استفاده از ماشين هاي کشاورزي از وزارت کشاورزي و منابع طبيعي
تبصره ـ کليه گواهي نامه هاي تراکتور هاي تراکتور زراعتي که تا تاريخ تصويب اين بند از طرف شهرباني کل کشور صادر شده است در شرايط صدور گواهينامه مخصوص رانندگي در مزارع به قوت خود باقي است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه