عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8063
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/6/5
  • تعداد مواد:5
مصوبه‌‌ وزير دادگستري در تاریخ 1351/1/1

آئين نامه اجرائي كانون اصلاح و تربيت

بنا به پيشنهاد مورخ 11/4/51 اداره خدمات اجتماعي ، مواد يازدهم ، پانزدهم ، هفدهم ، نوزدهم و بيستم آئين نامه اجرائي کانون اصلاح و تربيت مصوب 9/4/47 بشرح زير اصلاح مي‌شود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه