عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7986
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/4/5
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/2/23
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/3/10

‌اصلاح بند (‌د) ماده 10 و الحاق يك تبصره به آن و الحاق يك تبصره به ماده 11 آيين‌نامه قانون بيمه افسران و كارمندان‌نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري مصوب 1337/11/1روابط زیرمجموعه