عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8224
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1352/1/30
  • تعداد مواد:18
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداري]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/12/21
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/12/27

قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت


‌ماده 1 ـ دولت مكلف است خدمات درماني كليه كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و [...ادامه]

‌ماده 2 ـ به منظور اجراي اين قانون سازمان تأمين خدمات درماني كه به رعايت اختصار [...ادامه]

‌ماده 3 ـ سازمان داراي مجمع عمومي خواهد بود و اعضاي آن عبارتند از وزيران بهداري [...ادامه]

‌ماده 4 ـ سازمان داراي شوراي فني خواهد بود متشكل از: ‌وزير بهداري يا نماينده او. [...ادامه]

‌ماده 5 ـ تأمين خدمات درماني مقرر در اين قانون طبق ضوابطي كه به پيشنهاد شوراي [...ادامه]

‌ماده 6 ـ ميزان سرانه تأمين خدمات درماني و نيز حدود اين خدمات، تغييرات آن و [...ادامه]

‌ماده 7 ـ قسمتي از حق تأمين درمان مشمولين ماده 1 از طرف دولت پرداخت و [...ادامه]

‌ماده 8 ـ وزارتخانه‌ها و ساير دستگاههاي مشمول مقررات اين قانون مكلفند به محض اعلام آمادگي سازمان [...ادامه]

‌ماده 9 ـ اعتبار وامهاي درماني سازمان برنامه مربوط به توسعه شبكه بيمارستاني از طريق بخش [...ادامه]

‌ماده 10 ـ اعتبارات مربوط به طرحهاي خريد خدمات كه از طرف وزارت بهداري پيشنهاد و [...ادامه]

‌ماده 11 ـ در نقاطي كه اجراي اين قانون اعلام مي‌شود سازمان مي‌تواند با تصويب شوراي [...ادامه]

‌ماده 12 ـ اساسنامه سازمان از طرف وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي بهداري [...ادامه]

‌ماده 13 ـ آيين‌نامه و مقررات مربوط به امور مالي، اداري، استخدامي و تغييرات بعدي آنها [...ادامه]

‌ماده 14 ـ تا تصويب اساسنامه و آيين‌نامه‌ها و مقررات اجرايي اين قانون وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ها [...ادامه]

‌ماده 15 ـ از تاريخ تصويب اساسنامه سازمان تشكيلات سازمان بيمه كارمندان دولت منحل و كليه [...ادامه]

‌ماده 16 ـ در هر يك از نقاط كشور يا نسبت به هر گروه از كارمندان [...ادامه]

‌ماده 17 ـ در صورت بروز اختلاف بين بيماران و پزشكان و يا بيماران و بيمارستانها [...ادامه]

‌ماده 18 ـ با اجراي اين قانون كليه مقرراتي كه مغاير اين قانون باشد در قسمتي [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر هيجده ماده و يازده تبصره پس از تصويب مجلس سنا [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح