عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8186
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/12/8
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
  • یادداشت:موافقتنامه فوق شامل 7 ماده است.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/10/26
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/9/13

‌قانون موافقتنامه همكاري براي استفاده صلح‌جويانه از انرژي اتمي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت كانادا