عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8108
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/09/1
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/7/24
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/8/2

‌قانون تفريغ بودجه سال 1344 كل كشور