عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :6798
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1347/4/1
  • شماره ابلاغ :2162/7
  • تاریخ ابلاغ :1347/3/21
  • تعداد مواد:23
مصوبه‌‌ نايب رئيس كميسيون كشور

لايحه اساسنامه سازمان اتحاديه شهرداريهاي ايران كه در كميسيون كشور رد شده است

گزارش از کميسيون کشور به مجلس شوراي ملي کميسيون کشور در جلسه 4 بهمن ماه 1344 با حضور آقاي سراج حجازي معاون پارلماني وزارت کشور لايحه شماره 799/ق 13 ـ 1342/10/1 دولت ارسالي از مجلس سنا در خصوص تصويبنامه شماره 15340 1340/6/20 راجع به اساسنامه اتحاديه شهرداري هاي ايران را که در مجلس سنا رد شده و به شماره 1619 چاپ گرديد است مورد رسيدگي قرار داد و پس از توضيحات آقاي سراج حجازي معاون پارلماني وزارت کشور کميسيون کشور نظر مجلس سنا را مبني بر رد لايحه مذکور تأييد و تصويب نمود. اينک گزارش آنرا بمجلس شوراي ملي تقديم مي نمايد.