عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6994
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/11/26
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]

تصويب نامه شماره 40460 راجع بصندوقهاي‌الف و ب اداره كل تصويبنامه

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/11/5 بنا به پيشنهاد شماره 37219 را مورخ 1347/11/1 وزارت دادگستري باستناد قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهاي (الف) و (ب) اداره کل تصفيه امور ورشکستگي مصوب ارديبهشت 1344 تصويب نمودند بوزارت دادگستري اجازه داده مي‌شود که مبلغ 25207000 ريال از محل درآمد صندوق (ب) اداره مزبور را بمصرف هزينه‌هاي زير برساند:
1 ـ پرداخت به بيمارستان دادگستري علاوه بر مبلغ 4 ميليون ريال موضوع تصويبنامه شماره 5956 مورخ 1347/4/1 بابت هزينه‌هاي بيمارستان 2000000 ريال.
2 ـ بابت سختي معيشت آقايان قضات علاوه بر مبلغ 1593000 ريال موضوع تصويبنامه فوق 407000 ريال.
3 ـ پرداخت بصندوق تعاون دادگستري براي تأديه وام بکارمندان از موجودي درآمد صندوق (ب) و صرفه جوئي سال جاري وسالهاي گذشته برابر بند 4 قانون فوق 20000000 ريال.
4 ـ بابت هزينه‌هاي لازم براي اجراء قانون اطفال بزهکار و تأسيس دادگاههاي بخش برابر بند 5 قانون مزبور 2800000 ريال.


روابــــط صریـــــــــح