عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير

-

سازمان برنامه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/5/26 بنا به پيشنهاد شماره 1788/ع ن 4655 ـ 24و4و47 سازمان برنامه و در اجراي ماده 16 قانون برنامه عمراني چهارم کشور اساسنامه شرکت سهامي برنج ايران را بشرح پيوست تصويب نمودند.


روابــــط صریـــــــــح