عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6847
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/28
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/5/12

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/5/12 بنا به پيشنهاد شماره 2726/م 1347/5/2 وزارت کشور و موافقتنامه شماره 866/م 1347/4/21 وزارت دارائي باستناد تبصره 14 قانون بودجه سال 1347 تصويب نمودند. فوق‌العاده مخصوص مأموران سازمانهاي دولتي و افراديکه در امر ثبت نام و توزيع کارت انتخابات مجلس مؤسسات و مجلسين شوراي ملي و سنا و انجمنهاي شهرستان و استان (ايالتي وولايتي) طبق احکام صادره مأمور مي‌شوند در حدود اعتبارات مصوب مربوطه ترتيب زيروبه تشخيص وزارت کشور پرداخت شود.
1 ـ فوق‌العاده مخصوص سرپرست و اعضاي کميسيون مرکزي و مسئولين کميته‌هاي فرعي مربوط بامور ثبت نام و صدور کارتهاي انتخاباتي روزانه تا 600 ريال.
2 ـ فوق‌العاده مخصوص کارمندان کميته‌هاي فرعي مربوط بامور ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي در مرکز روزانه تا 400 ريال.
3 ـ فوق‌العاده مخصوص رؤسا يا مسئولين ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي استانها روزانه تا 450 ريال.
4 ـ فوق‌العاده مخصوص رؤسا يا مسئولين ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي فرمانداريهاي کل روزانه تا 420 ريال.
5 ـ فوق‌العاده مخصوص رؤساي ادارات ثبت احوال يا مسئولين ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي شهرستانهاي مستقل و شهرستانهاي مراکز استانها روزانه تا 400 ريال.
6 ـ فوق‌العاده مخصوص رؤساي ادارات ثبت احوال يا مسئولين ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي شهرستانهاي مرکز فرمانداريهاي کل روزانه تا 380 ريال.
7 ـ فوق‌العاده مخصوص رؤساي ادارات ثبت احوال يا مسئولين ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي شهرستانها روزانه تا 350 ريال.
8 ـ فوق‌العاده مخصوص رؤساي ادارات ثبت احوال يا مسئولين ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي بخشها روزانه تا 300 ريال.
9 ـ فوق‌العاده مخصوص نمايندگان ثبت احوال در شعب ثبت نام و توزيع کارت انتخابات شهري روزانه تا 250 ريال.
10 ـ فوق‌العاده مخصوص نمايندگان ثبت احوال در شعب ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي روستائي روزانه تا 300 ريال.
11 ـ فوق‌العاده مخصوص بازرسان شعب ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي در مرکز روزانه تا 400 ريال.
12 ـ فوق‌العاده مخصوص نمايندگان وزارت کشور و اداره کل ثبت احوال در کميسيون رسيدگي بشکايات موضوع ماده 17 آئين نامه اجرائي قانون انتخابات روزانه تا 250 ريال.
13 ـ فوق‌العاده مخصوص کارمندان يا افراديکه زير نظر مسئولين ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي حوزه‌هاي اتخابيه انجام وظيفه مينمايند روزانه تا 200 ريال.
14 ـ فوق‌العاده مخصوص رابطين شعب ثبت نام و توزيع کارت انتخابات روستائي يا مراکز حوزه‌هاي انتخابي روزانه تا 150 ريال.
15 ـ فوق‌العاده مخصوص رانندگانيکه در امر ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي انجام وظيفه مينمايند روزانه تا 200 ريال.
16 ـ فوق‌العاده مخصوص تلفونچي هائيکه در موقع ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي براي امور مربوط بآن انجام وظيفه مينمايند روزانه تا 150 ريال.
17 ـ فوق‌العاده مخصوص کارکنان و کاگرانيکه در امر بسته بندي و انجام امور مربوط به ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي انجام وظيفه مي‌نمايد روزانه 100 ريال.
18 ـ فوق‌العاده مأمورين انتظامي که در حوزه‌هاي ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي شهري و روستائي انجام وظيفه مينمايند روزانه 100 ريال.
تبصره ـ مدت لازم براي انجام خدمات مندرج در اين آئين نامه بنا به‌پيشنهاد اداره کل ثبت احوال و تصويب وزارت کشور تعيين مي‌گردد و در احکام مربوط بمأموريتهاي محوله که قبل از ارجاع مأموريت بايد صادر شود ميزان فوق‌العاده تعيين خواهد شد لکن ملاک پرداخت فوق‌العاده مخصوص افرادي که در سال 1346 امور ثبت نام و توزيع کارت انتخاباتي مجلس مؤسسان و مجلس شورايملي و سنا را انجام داده اند مبالغ تعيين شده بالا و احکام يا دستورات صادره قبلي از طرف اداره ثبت احوال خواهد بود.