عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • دستگاه مجری:[وزارت اقتصاد]
مصوبه‌‌ وزير مشاور

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/5/12 بنا به پيشنهاد شماره 22287 مورخ 1347/4/31 وزارت اقتصاد در پيرو تصويبنامه شماره 5796 بتاريخ 1344/6/3 باستناد ماده 3قانون سازمان زمين شناسي کشور تصويب نمودند آقاي نصرالله خادم براي مدت 3سال ديگر از تاريخ 1347/7/5 بسمت رئيس سازمان زمين شناسي کشور منصوب شود.


روابــــط صریـــــــــح