عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/5/12

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/5/12 بنا به پيشنهاد شماره 12457 1347/5/10 وزارت دارائي باستناد ماده 43 قانون بانکي و پولي کشور مصوب خردادماه 1339 تصويب نمودند آقاي اسمعيل عرفاني بجاي آقاي ناصرعامري براي مدت 3سال بسمت معاون بانک مرکزي ايران انتخاب شوند.


روابــــط صریـــــــــح