عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

[امضاء]

اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
وزير مشاور ـ محمود کشفيان