عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6822
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/4/29
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/4/22

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/4/22 بنا به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي وزير بهداري آقايان دکتر محمد مسعود، دکتر شجاع‌الدين شيخ‌الاسلام زاده ورزاقي را براي مدت 3سال بعضويت هيئت مديره انجمن توان بخشي انتخاب نمودند.