عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6804
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/4/8
  • دستگاه مجری:[وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/4/1

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/4/1 بنا به پيشنهاد شماره 6860 مورخ 1347/3/28 وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي تصويب نمودند 1قطعه زمين به مساحت 5005 متر مربع از اراضي خالصه پلاک 530 اصلي بخش 4 خرمشهر در اختيار وزارت بهداري گذارده شود تا بمنظور احداث ساختمان قرنطينه مورد استفاده قرار گيرد و هر موقع نيازي بزمين مزبور نداشتند آنرا مسترد دارند.