عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6991
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/11/22
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/11/5

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان مركزي تعاون كشور (نخست وزيري)

تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شورايملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان مرکزي تعاون کشور (نخست وزير) که طي نامه شماره 15878/282ل ق مورخ 1347/11/14 مجلس مزبور و اصل گرديده است بشرح زير ابلاغ مي‌گردد:
کميسيون بودجه مجلس شورايملي در قبال تقاضاي دولت، اصلاح بودجه سال 1347 سازمان مرکزي تعاون کشور (نخست وزيري) را در تاريخ روز شنبه 1347/11/5 بشرح زير تصويب نمود:
کسر مي‌شود
از اعتبار ماده 1حقوق و دستمزد (فصل اول) 350000 ريال
اضافه مي‌شود
به اعتبار ماده 2 مزايا و فوق‌العاده‌ها و کمک بکارکنان (فصل اول) 3500000 ريال