عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6962
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/10/16
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/10/7

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان بازرسي شاهنشاهي

تصميم کميسيون بودجه مجلس شورايملي دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان بازرسي شاهنشاهي که طي نامه شماره 13801/281/ل ق مورخ 1347/10/9 مجلس مزبور واصل گرديده بشرح زير ابلاغ مي‌گردد: کميسيون بودجه مجلس شورايملي در قبال تقاضاي دولت دائر باصلاح بودجه سال 1347 سازمان بازرسي شاهنشاهي در جلسه روز شنبه 7ديماه 1347 بشرح زير تصويب کرد:


کسر مي‌شود 
1 اعتبار ماده 1حقوق و دستمزد (فصل اول) 1500000 ريال 
2 از اعتبار ماده 3هزينه سفر، حمل و نقل و ارتباطات (فصل اول) 11500000 "
جمع 13000000 ريال
اضافه مي‌شود 
1 باعتبار ماده 2 مزايا، فوق‌العاده وکمک بکارکنان (فصل اول) 11400000 ريال 
2 باعتبار ماده 4اجاره (فصل اول) 100000 "
3 باعتبار ماده 5 خدمات قراردادي (فصل اول) 100000 "
4 باعتبار ماده 7 مواد و لوازم مصرف شدني (فصل اول) 400000 "
5 باعتبار ماده 13 ساير کالاهاي مصرف نشدني (فصل اول) 1000000 "
جمع 13000000 ريال