عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6955
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/10/8
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/9/28

تصميم قانوني دائر به سلب مصونيت پارلماني از آقاي محمد باقر بيات نماينده مجلس شوراي ملي

‌مجلس شوراي ملي به منظور امكان تحقيق از آقاي محمدباقر بيات و تعقيب موضوع اتهام ايشان از آقاي محمد باقر بيات نماينده مجلس شوراي ملي‌سلب مصونيت پارلماني مي‌كند.