عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6952
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/10/4
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/9/6

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در مورد اعتبار رديف 5904 قسمت هزينه بودجه سال 1347 كل كشور مربوط به سهميه كمك و حق عضويت دولت ايران در مجامع و مؤسسات بين‌المللي

وزارت دارائي تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شورايملي در مورد صورت ريز اعتبار رديف 5904 قسمت هزينه بودجه 1347 کل کشور مربوط به‌سهميه کمک و حق عضويت دولت ايران در مجامع و مؤسسات بين‌المللي که طي نامه شماره 14186/182 ل ق مورخ 1347/9/23 مجلس شوراي ملي واصل گرديده بشرح زير ابلاغ مي‌گردد: