عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6952
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/10/4
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - کميسيون بودجه در تاریخ 1347/9/16

تصميم متخذه كميسيون بودجه داير اصلاح بودجه سال 1347 اداره بيوتات سلطنتي

وزارت دارائي کميسيون بودجه مجلس شورايملي در قبال تقاضاي دولت داير باصلاح بودجه سال 1347 اداره بيوتات سلطنتي در جلسه روز شنبه شانزدهم آذرماه 1347 بشرح زير تصويب کرد:

کسر مي‌شود: 
1 از اعتبار ماده 3 هزينه سفر، حمل و نقل و ارتباطات (فصل اول) 120000 ريال
2 از اعتبار ماده 6 هزينه سوخت، آب و برق (فصل دوم) 2500000 ريال
3 از اعتبار ماده 13 ساير کالاهاي مصرف نشدني (فصل دوم) 90000 ريال
جمع 2710000 ريال
اضافه مي‌شود: 
1 باعتبار ماده 5 خدمات قراردادي (فصل اول) 2600000 ريال
2 باعتبار ماده 8 هزينه‌هاي سري (فصل دوم) 110000 ريال
جمع 2710000 ريال