عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6761
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/2/18
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/2/4

تصميم قانوني دائر به انتخاب دونفر ناظر اندوخته اسكناس

مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه چهارم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به استناد ماده 46 قانون بانکي و پولي کشور مصوب هفتم خرداد ماه يکهزار و سيصد و سي و نه کميسيون هاي مشترک مجلسين جنابان آقايان سناتورها: احمد بهادري و رضا جعفري را به سمت نظار اندوخته اسکناس انتخاب نموده است.


روابــــط صریـــــــــح