عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/4/18

تصميم قانوني دائر به اصلاح پاره‌اي از مواد آيين‌نامه داخلي

مجلس شوراي ملي «مصوب 18/4/47»


روابط زیرمجموعه