عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6973
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/10/30
  • تعداد مواد:19
  • دستگاه مجری:[وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/10/15
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/10/4

‌اساسنامه شركت سهامي صنايع شير ايران

‌در اجراي ماده 4 قانون تأسيس وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اساسنامه شركت سهامي صنايع شير ايران به شرح زير تصويب مي‌گردد: