عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6849
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/30
  • تعداد مواد:14
  • دستگاه مجری:[وزارت اقتصاد]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/5/5

اساسنامه سازمان صنايع كوچك و نواحي صنعتي ايران