عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7022
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/12/29
  • تعداد مواد:4
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/12/11
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/12/15

آئين نامه فوق‌العاده مخصوص قضائي

رونوشت نامه شماره 10915 ـ 1347/12/18 مجلس سنا جناب آقاي هويدا نخست وزير آئين نامه فوق‌العاده مخصوص قضائي که در اجراي تبصره 15 ـ قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور از طرف وزارت دادگستري تهيه و در جلسه روز دوشنبه 14بهمن ماه 1347 تقديم مجلس سنا گرديد، و کميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري و دادگستري مجلس شوراي ملي بترتيب روز پنجشنبه 15 اسفند ماه 1347 کميسيون شماره 3 (امور استخدام دادگستري) مجلس سنا بتصويب رسيد. اينک آئين نامه مزبور به پيوست ارسال مي‌شود. رئيس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي در اجراي تبصره 15 قانون متمم بودجه سال 1347 آئين نامه زير تصويب مي‌شود:


روابــــط صریـــــــــح