عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6910
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/08/12
  • تعداد مواد:9

آئين نامه بازرسي كل وزارت دادگستري