عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6828
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/5
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/3/30
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/4/16

اصلاح مواد 2 و 3 و 6 آيين‌نامه اجرايي قانون استخدام موقت و بازنشستگي و بازخريد سوابق خدمتي درجه‌داران ارتش‌و ژاندارمريروابط زیرمجموعه