عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6804
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/4/8
  • تعداد مواد:4
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/3/12
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/3/25

‌آيين‌نامه اجرايي ماده 8 و ماده 9 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه