عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6761
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/2/18
  • تعداد مواد:27
  • دستگاه مجری:[وزارت آباداني و مسكن]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/2/8

آئين نامه اجرائي قانون تملك آپارتمانها


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه