عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7029
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1348/1/16
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/12/22
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/12/27

‌قانون بودجه سال 1348 كل كشور


روابط زیرمجموعه