عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6998
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/11/30
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت آباداني و مسكن]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/11/7
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/9/7

‌قانون ساختمان‌هاي محل نمايندگي‌هاي شاهنشاهي در كشورهاي خارجي