عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/1

[پيوست]

‌شرح مبلغ به ريال
‌هزينه‌هاي مستمر:   
‌مقرري نمايندگان، حقوق كارمندان، حقوق خدمتگزاران، كمك فصلي
‌كارمندان و خدمتگزاران به مأخذ 40% و فوق‌العاده و مزايا و
‌اضافه كار، دستمزد كارگران و مستخدمين روزمزد، هزينه
‌اياب و ذهاب و پاداش آخر سال و ساير هزينه‌ها
(‌هزينه مخابرات، آب، برق، بنزين، مواد نفتي،
‌تعميرات ساختمان و نگاهداري باغ، خريد اثاثيه،
‌خريد كاغذ، تهيه وسائل چاپ و نوشت‌افزار، هزينه‌هاي بهداري
‌و بهاي دارو و حق بيمه، حق‌السهم اتحاديه بين‌المجالس، هزينه
‌جشنها و پذيراييها و تهيه لباس براي مستخدمين) و ساير
‌هزينه‌هاي اداري مجلس شوراي ملي. 267000000
‌هزينه‌هاي غير مستمر: تكميل و تجهيز ساختمان جديد و  
‌تهيه محل تأسيسات جديد مجلس شوراي ملي. 60000000
‌جمع 327000000