عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/1

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و صورت ضميمه آن در جلسه روز يك شنبه اول دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد.
‌رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي