عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6945
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/09/25
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداري]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/8/20
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/8/30

قانون اصلاح ماده 19 قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيرروابط زیرمجموعه