عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 21 ـ

1 ـ هر يك از شركت‌كنندگان در كنوانسيون مي‌توانند نسبت به كنوانسيون اصلاحاتي را پيشنهاد نمايند.
2 ـ پيشنهادات اصلاحي مورد رسيدگي كنفرانس قرار مي‌گيرد و با اكثريت دو سوم آراء دولتهاي عضو حاضر در كنفرانس در مورد آنها تصميم گرفته‌مي‌شود.
‌هنگامي كه اصلاح پيشنهاد شده‌اي از طرف كميسيون تصويب گرديد رييس كميته مديريت از حكومت شاهزاده موناكو تقاضا مي‌نمايد به كليه‌شركت‌كنندگان در كنوانسيون اعلام گردد.
3 ـ اصلاح، سه ماه پس از اين كه حكومت شاهزاده موناكو اعلاميه تصويب با اكثريت آراء دو سوم شركت‌كنندگان در كنوانسيون را دريافت نمود در‌مورد كليه شركت‌كنندگان قابل اجرا خواهد بود. و حكومت مزبور كليه شركت‌كنندگان كنوانسيون و رييس كميته مديريت را از جريان امر مطلع و تاريخ‌به موقع اجرا درآمدن اصلاح را تعيين مي‌نمايد.