عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 20 ـ

كنوانسيون مزبور پس از به موقع اجرا در آمدن در اختيار كليه ممالك دريايي كه پذيرش آنها با اكثريت دو سوم آراء دولتهاي عضو تصويب‌گرديده و از دولت حكومت شاهزاده موناكو تقاضاي تعيين تناژ شناورهاي خود را نموده‌اند گذارده خواهد شد. اين قبيل مصوبات از طرف حكومت‌شاهزاده موناكو به دولت‌هاي مربوطه اطلاع داده مي‌شود. كنوانسيون از تاريخي كه مدرك‌الحاق براي اطلاع دولت‌هاي عضو و رييس كميته مديريت‌تحويل حكومت شاهزاده موناكو گردد در مورد آن دولت قابل اجراء است.