عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 10 ـ

1 ـ كميته مديريت دفتر را بر حسب شرايط و مقررات قرارداد و دستوراتي كه از طرف كنفرانس صادر مي‌شود اداره مي‌نمايد.
2 ـ كميته مديريت متشكل خواهد بود از سه نفر عضو از ملت‌هاي مختلف كه از طرف كنفرانس انتخاب مي‌شوند و يكي از آن سه براي تصدي رياست‌كميته برگزيده مي‌شود مدت كار كميته مديريت پنج سال مي‌باشد. چنانچه در فاصله بين دو كنفرانس پست رياستي بدون تصدي بماند به طوري كه در‌مقررات عمومي شرح داده شده انتخاب آن با مكاتبه صورت خواهد گرفت.
3 ـ رييس كميته مديريت قائم‌مقام سازمان مي‌باشد.