عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 7 ـ

1 ـ نظارت امور مالي سازمان با كميته مالي است و هر دولت عضو مي‌تواند توسط يك نفر نماينده در آن شركت نمايد.
2 ـ كميته مزبور در خلال جلسات كنفرانس تشكيل مي‌شود و مي‌تواند جلسات فوق‌العاده نيز داشته باشد.