عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 2 ـ

سازمان مزبور كاملاً فني و مشورتي است و نظر آن موارد ذيل مي‌باشد:
‌الف ـ هماهنگ نمودن فعاليتهاي دفاتر ملي هيدروگرافي.
ب ـ يكسان نمودن هر چه بيشتر نقشه‌ها و مدارك دريايي.
ج ـ اتخاذ روشهاي اجرايي مفيد و مطمئن و بهره‌برداري از نظريات هيدروگرافي.
‌د ـ توسعه علوم در زمينه‌هيدروگرافي و فنوني كه در شرح ترسيمي اقيانوسها به كار مي‌رود.