عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6862
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/6/14
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
  • یادداشت:كنوانسيون ضميمه شامل 23 ماده است و مقررات عمومي ضميمه شامل 47 ماده است و مقررات مالي شامل 22 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/4/19
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/4/6

قانون‌الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي (‌كنوانسيون) سازمان بين‌المللي آب‌نگاري (‌هيدروگرافي)