عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مورخ 1347/3/16

‌ماده 5 ـ

طرفين متعاهدين در حدود امكانات خود در رشته‌هاي زير همكاري خواهند كرد:
1 ـ سينما
2 ـ ورزش
3 ـ راديو و تلويزيون
4 ـ موزه و كتابخانه