عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6787
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/3/19
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون اصلاحات ارضي و تعاون روستائي در تاریخ 1347/2/25
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/3/4

‌قانون‌الحاق مواد 17 و 18 به قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعيروابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه