عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/2/4

‌ماده واحده ـ

موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني كه مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده مي‌باشد و‌در تاريخ 24 مرداد ماه 1346 برابر 15 اوت 1967 در بوخارست به امضاي نمايندگان مختار دولتين رسيده است تصويب و به دولت اجازه داده مي‌شود‌اسناد تصويب آن را مبادله نمايد.