عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

از نظريه 6655/7 ـ 1375/11/16 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

V ـ طرح دعوي انسداد چاه در دادگستري از دعاوي مالي است و بايد با تقويم آن تمبر قانوني ابطال گردد ولي دعوي راجع‏به ابطال پروانه يا الزام به آن غيرمالي است. VIـ تعهدات رسمي كه صاحبان چاهها در ارتباط با چاهها مي‏دهند از قبيل تعهد به عدم انتقال آب يا تعهد به عدم افزايش بهره‏برداري و تغيير نوع مصرف مسلماً قابل استناد در دادگاه خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه