عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه 6712/7 ـ 1375/10/27 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

در قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت مصوب سال 1322 مقرراتي براي الغاء قرار توقيف عمليات اجرايي به درخواست ذي‏نفع وضع نشده است لذا بعد از صدور قرار توقيف عمليات اجرايي و متوقف ماندن اجرائيه صادره و عمليات اجرايي امكان رفع اثر از قرار توقيف مذكور با سپردن تأمين از طرف كسي كه اجرائيه به نفع او صادر شده وجود ندارد مگر اين‏كه حكم بر بطلان دعوي خواهان صادر شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه