عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 6539/7 ـ 1375/10/8 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

شركت‌هاي تجاري داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت صاحبان سهام است، در مورد شركت با مسؤوليت محدود كه موضوع سهام منتفي است دعاوي مربوط به شركت بايد به طرفيت شركت طرح شود و طرف قرار دادن احد از شركاء به نمايندگي از طرف شركت فاقد توجيه قانوني است و شركت مذكور شخصيت حقوقي خود را با وجود فوت يكي از شركاء حفظ خواهد كرد.
نظريه 5172/7 ـ 1386/8/7 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
كليه تصميمات مجامع عمومي و هيأت‌مديره از تاريخ تصويب براي شركت و سهامداران و از نظر اشخاص ثالث از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي مناط خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه